دستورالعمل امواج ماوراء صوت ( آلتروسونیک ) :

۱ – هدف :

بازرسي وضعيت محل اتصال قطعات جوشكاري شده با روش غير مخرب امواج فرا‌صوتی و بدون اينكه آسيبي به قطعات وارد شود به منظور حصول اطمينان از انطباق كيفي آنها با مشخصات فني و استاندارد هاي مرتبط و عاري بودن از عيوب سطحي و عمقي به منظور ارتقاي كيفي جوش قطعات صنعتي يا ساختماني و افزايش رضايت مشتريان می باشد .

 

۲- دامنه كاربرد :

بازرسی به روش امواج فرا‌صوتی براي بررسی و سنجش كيفي جوش‌های عمقی و نفوذی در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع ساختمان پس از اتمام عمليات جوشكاري كاربرد دارد .

توضيح اينکه در صورتيکه استاندارد مرجع از سوی کار فرمای پروژه انتخاب نشده باشد، انتخاب آن به عهده سازمان بازرسی می‌باشد.

 

۳- مسئوليت :

رديف تعريف مسئوليت عنوان سازمانی
۱ اجرای روشهای بازرسی بازرس سطح II
۲ شناسايی و تعيين وضعيت يا مناطق موضوع بازرسی تيم بازرسی
۳ گزارش جلسات بازبينی سربازرس

 

مراجع و مستندات :

رديف عنوان مرجع کد مرجع
۱ دستورالعمل بازرسی جوش QA – FR -05
۲ استاندارد  AWA D1.1  
۳ استاندارد ASME Sec V  

 

۴- مدارك ذيربط : ندارد

 

۵-تعاريف: بازرسی به روش امواج فرا‌صوتی =Ultrasonic  Testing (UT)

۶- كنترل مستندات :

۱-۶- تغييرات: براساس روش اجرايي کنترل مدارک

توجه: قسمتهاي بازنگري شده بصورت ايتاليك و داراي زير خط مشابه همين خط مي باشند كه نشانگر تغييرات انجام شده نسبت به ويرايشهاي قبل مي باشد.

۲-۶- سوابق: كليه سوابق و فرمهاي اين روش اجرايي در پرونده مربوطه به مدت درج شده در ماتريس سوابق كيفي  نگهداري مي شود.

۳-۶- توزيع: اين روش اجرايي به تعداد مشخص شده در ماتريس مدارك و مستندات بصورت ديجيتالی/ سی دی توزيع مي گردد و فقط يک نسخه چاپی اصلی در واحد تضمين کيفيت نگهداری می گردد

 

۷- پیوست :

 • فرم رسيد تجهيزات دريافتی و تحويلی
 • فرم UT Report
 • فرم گزارش بازرسی

۸- شرح عمليات:

 

۱-۸- فعاليت های اوليه

 • انجام کليه امور مشخص شده در دستورالعمل بازرسی
 • تحويل گرفتن تجهيزات مورد نياز بازرسی از مسئول کاليبراسيون (دستگاه آلتراسونيک، بلوک V1,V2، کابلهای اتصال، پراب و کوپلنت) طبق فرم ……………………
  • بررسی وضعيت کاليبراسيون دستگاه بوسيله بلوکهای V1,V2
  • بررسی مدارک، نقشه ها و مستندات فنی مربوط به قطعات موضوع بازرسی
  • مشخص نمودن استاندارد بازرسی و محدوده های پذيرش مطابق دامنه کاربرد
  • تهيه چک ليست برای انجام بازرسی (در صورت لزوم)

۲-۸- بازرسي حين بازرسی

 • شماره گذاری قطعات يا محل مورد بررسی جهت گزارش نويسی
 • حصول اطمينان از آماده سازی قطعات يا محل بازرسی جهت آزمون به روش ذرات مغناطيس(تميز کردن گل جوش، عدم وجود رنگ و ضد زنگ و …)
 • برای آزمايش آلتراسونيک سطح کنار جوش بايد صاف و عاری از هرگونه پا شش باشد. در غير اينصورت بيد محل کنار جوش، سنگ زده شود.
 • از روغن با گرا‌نوری متعادل جهت کوپلنت می توان استفاده کرد.

بازرس بايد از چگونگی کارکرد با دستگاه و قابليت های آن اطلاع کامل داشته باشد.

 • در حين انجام تست در صورت مشاهده عيب، بازرس بايد پيک های مورد نظر را به نام شماره قطعه يا محل ذخيره کند.
 • اندازه گيری عيوب سطحی و مقايسه با محدوده پذيرش در استاندارد مشخص شده و يادداشت موارد رد شده (استاندارد بازرسی جوش در صورت مشخص نشدن از سوی کارفرما، در پروژه های ساختمانی و سازه ایAWS D1.1 و در پروژه های صنعتی ASME Sec V مورد استفاده قرار می گيرد)
 • مشخص نمودن محدوده عيب، نوشتن نوع عيب و نحوه تعمير آن در نزديکترين محل به جوش معيوب
 • گزارش شفاهی از وضعيت جو شکاری به کارفرما و جوشکار و دادن توصيه های لازم به جوشکار جهت تعمير جوش های معيوب
 • مشخص نمودن زمان بازرسی مجدد در صورت نياز

۳-۸-    فعاليت های پس از بازرسی

 • تحويل تجهيزات بازرسی به مسئول کاليبراسيون طبق فرم ………………..
 • تهيه گزارش بازرسی و وضعيت قطعات از نظر مورد قبول يا رد بودن بر اساس استاندارد طبق فرم های گزارش بازرسی امواج ماورا صوتي و گزارش بازرسی
 • ضميمه کردن گزارشات ثبت شده با مشخصات محل مورد بازرسی در دستگاه بوسيله اتصال به کامپيوتر
 • به تاييد گزارش تهيه شده از طريق سربازرس يا مدير مهندسی کيفيت و ارائه آن به مدير بازرسی