۱- هدف :
بازرسي وضعيت محل اتصال قطعات جوشكاري شده با روش غير مخرب ذرات مغناطيس و بدون اينكه آسيبي به قطعات وارد شود به منظور حصول اطمينان از انطباق كيفي آنها با مشخصات فني و استاندارد هاي مرتبط و عاري بودن از عيوب سطحي و عمقي به منظور ارتقاي كيفي جوش قطعات صنعتي يا ساختماني و افزايش رضايت مشتريان می باشد .

۲- دامنه كاربرد :
بازرسي به روش ذرات مغناطيس براي بررسی و سنجش كيفي تمام جوش های قطعات مورد استفاده در صنايع نفت، گاز ، پتروشيمي و صنايع ساختمان در حين فرآيند جوشكاري يا پس از اتمام عمليات جوشكاري كاربرد دارد .
توضيح اينکه در صورتيکه استاندارد مرجع از سوی کار فرمای پروژه انتخاب نشده باشد، انتخاب آن به عهده سازمان بازرسی می‌باشد.

۳- مسئوليت :
رديف تعريف مسئوليت عنوان سازمانی
۱ اجرای روشهای بازرسی بازرس سطح II
۲ شناسايی و تعيين وضعيت يا مناطق موضوع بازرسی تيم بازرسی
۳ گزارش جلسات بازبينی سربازرس

۶- مراجع و مستندات :
رديف عنوان مرجع کد مرجع
۱ دستورالعمل بازرسی جوش IMWI01
۲ استاندارد AWA D1.1 PPST01
۳ استاندارد ASME Sec V PPST14

۴- مدارك ذيربط : ندارد

۵-تعاريف:
بازرسی به روش ذرات مغناطيس =Magnetic particle Testing (MT)

۶- كنترل مستندات :
۱-۶- تغييرات: براساس روش اجرايي کنترل مدارک
توجه: قسمتهاي بازنگري شده بصورت ايتاليك و داراي زير خط مشابه همين خط مي باشند كه نشانگر تغييرات انجام شده نسبت به ويرايشهاي قبل مي باشد.
۲-۶- سوابق: كليه سوابق و فرمهاي اين روش اجرايي در پرونده مربوطه به مدت درج شده در ماتريس سوابق كيفي نگهداري مي شود.
۳-۶- توزيع: اين روش اجرايي به تعداد مشخص شده در ماتريس مدارك و مستندات بصورت ديجيتالی/ سی دی توزيع مي گردد و فقط يک نسخه چاپی اصلی در واحد تضمين کيفيت نگهداری میگردد

۷- پیوست :
 فرم رسيد تجهيزات دريافتی و تحويلی
 فرم MT Report
 فرم گزارش بازرسی

۸- شرح عمليات:
۱-۸- فعاليت های اوليه
 انجام کليه امور مشخص شده در دستورالعمل بازرسی
 تحويل گرفتن تجهيزات مورد نياز بازرسی از مسئول کاليبراسيون (يوک، رکتيفاير، ترنسفرمر، لامپ UV و محلول فلئورسنت و يا اسپری های نور مرئی ) طبق فرم رسيد تجهيزات دريافتی و تحويلی
 بررسی تاريخ مصرف اسپری ها
 بررسی مدارک، نقشه ها و مستندات فنی مربوط به قطعات موضوع بازرسی
 مشخص نمودن استاندارد بازرسی و محدوده های پذيرش مطابق دامنه کاربرد
 تهيه چک ليست برای انجام بازرسی (در صورت لزوم)

۲-۸- بازرسي حين بازرسی
 شماره گذاری قطعات يا محل مورد بررسی جهت گزارش نويسی
 حصول اطمينان از آماده سازی قطعات يا محل بازرسی جهت آزمون به روش ذرات مغناطيس(تميز کردن گل جوش، عدم وجود رنگ و ضد زنگ و …)
 برای آزمايش مغناطيسی، سطح قطعه بايستی نسبتاً صاف باشد. در غير اينصورت در اثر ناصافی و شيارهای سطحی، ذرات پل میزنند و احتمالاً ترک در زير پوشش آنها مخفی می ماند.
در صورتيکه دستگاه يوک بصورت مستقيم به جريان AC شهری وصل شود، عيوب سطحی قابل مشاهده هستند و اگر وسيله رکتيفاير که جريان AC را به DC تبديل ميکند، وصل گردد از نفوذ بيشتری برخوردار بوده و عيب زير سطحی را تا عمق نهايتا ۵ ميليمتری می توان مشاهده نمود.
 يوک را بهتر است در حالت ۴۵ درجه نسبت به خط جوش بر روی قطعه قرار داد.
 از اتصال کامل پايه های پوک به قطعه مورد آزمايش بايد اطمينان حاصل کرد
 در صورت استفاده از محلول فلئورسنت بايد پس از برقراری جريان (AC يا DC ) محلول را (که کاملاً هم زده شده است) بر روی سطح جوش ريخته و تا چند لحظه جريان برقرار بماند تا ذرات مغناطيس کاملا ثابت گردند.
 پس از پاشيدن محلول فلئورسنت از چراغ UV جهت مشاهده عيوب استفاده می گردد.
 اندازه گيری عيوب سطحی و مقايسه با محدوده پذيرش در استاندارد مشخص شده و يادداشت موارد رد شده (استاندارد بازرسی جوش در صورت مشخص نشدن از سوی کارفرما، در پروژه های ساختمانی و سازه ای AWS D1.1 و در پروژه های صنعتی ASME Sec V مورد استفاده قرار می گيرد)
 مشخص نمودن محدوده عيب، نوشتن نوع عيب و نحوه تعمير آن در نزديکترين محل به جوش معيوب
 گزارش شفاهی از وضعيت جو شکاری به کارفرما و جوشکار و دادن توصيه های لازم به جوشکار جهت تعمير جوش های معيوب
 مشخص نمودن زمان بازرسی مجدد در صورت نياز به بازبينی جوشهای ترميمی
۳-۸- فعاليت های پس از بازرسی
– تحويل تجهيزات بازرسی به مسئول کاليبراسيون طبق فرم رسيد تجهيزات دريافتی و تحويلی
– تهيه گزارش بازرسی و وضعيت قطعات از نظر مورد قبول يا رد بودن بر اساس استاندارد طبق فرم های فرم گزارش بازرسی ذرات مغناطيس( MT Report) و فرم گزارش بازرسی
– به تاييد گزارش تهيه شده از طريق سربازرس يا مدير مهندسی کيفيت و ارائه آن به مدير بازرسی