۱ – هدف :
هدف از اين بازرسي تعيين عيوب سطحي و راه يافته به سطح جوش مي‌باشد.

۲- دامنه کاربرد :
اين روش براي كليه فولادها و آلياژ ها به غير از قطعاتي كه خلل و فرج زياد دارند با ضخامت نامحدود كاربرد دارد .

۳- مسئوليت :
مسئوليت اجراي اين دستورالعمل برعهده بازرس مجاز و مسئوليت نظارت بر اجراي اين دستورالعمل بر عهده مدير بازرسي
فني مي باشد .

۴- مدارك ذيربط :
۵-۱- استاندارد AWS D1.1
۵-۲- استاندارد ASME Sec V
۵-۳- استاندارد ASME Sec VIII
۵-۴- استاندارد ASME Sec IX
۵-۵- استاندارد API 5L
۵-۶- استاندارد API 1104
۵-۷- استاندارد ASME B 31.3

۵- تعاريف : ندارد (تعريف اصطلاحات بر طبق استاندارد)

۶- كنترل مستندات :
۱-۶- تغييرات: براساس روش اجرايي کنترل مدارک
توجه: قسمتهاي بازنگري شده بصورت ايتاليك و داراي زير خط مشابه همين خط مي باشند كه نشانگر تغييرات انجام شده نسبت به ويرايشهاي قبل مي باشد.
۲-۶- سوابق: كليه سوابق و فرمهاي اين روش اجرايي در پرونده مربوطه به مدت درج شده در ماتريس سوابق كيفي نگهداري مي شود.
۳-۶- توزيع: اين روش اجرايي به تعداد مشخص شده در ماتريس مدارك و مستندات بصورت ديجيتالی/ سی دی توزيع مي گردد و فقط يک نسخه چاپی اصلی در واحد تضمين کيفيت نگهداری میگردد.
۷- پيوست :
ريپورت مايعات نافذ PT

۸- شرح كار:
۸-۱-تجهيزات و مواد مصرفي مورد نياز

۸-۱-۱-تجهيزات تجهيزات اندازه‌گيري
خط كش

۸-۱-۲- مواد مصرفي
مايع نافذ (Penetrant)
مايع تميز كننده (Cleaner )
مايع آشكار كننده (Developer )

۸-۱-۳- لوازم جانبي
ماسك
دستكش
پارچه تنظیف

۸-۲-تشريح روش بازرسي مايعات نافذ (PT)

۸-۲-۱- آماده‌سازي سطح :
سطح مورد نظر را با مايع تميزكننده و پارچه تنظيف از روغن و ناخالصيهاي ديگر عاري گرديده و سطح بايستي عاري ازspatter ( جرقه ناشي از جوش ) باشد .

۸-۲-۲- انجام بازرسي :
۸-۲-۲-۱- با توجه به دماي هوا و بر اساس استانداردASME Sec V مايع نافذ را در فاصله CM 30 از محل جوش بر روي آن اسپري مي نمائيم.
۸-۲-۲-۲- پس از نفوذ مايع نافذ ترجيحاً با استفاده از پارچه تميزي كه به مايع تميز كننده آغشته گرديده مايع نافذ را از روي جوش به طور كامل پاك مي كنيم .
۸-۲-۲-۳- سپس مايع ظاهر كننده را پس از چند بار تكان دادن بر روي سطح مورد نظر اسپري مي كنيم
۸-۲-۲-۴- در انتها به بازرسي چشمي عيوب ظاهر شده بر روي جوش مي پردازيم .

۸-۲-۳-تفسير و تهيه گزارش :
گزارش بازرسي مايعات نافذ ( PT )انجام شده بعد از تفسير توسط شخص داراي صلاحيت تنظيم مي‌شود.