•    هدف
هدف از اين بازرسي تعيين عيوب جوش قابل مشاهده مي‌باشد.
•    دامنه کاربرد
اين روش براي كليه عناصر پايه فلزي و آلياژي كاربرد دارد .
•    مسئوليت :
مسئوليت اجراي اين دستورالعمل برعهده بازرس مجاز و مسئوليت نظارت بر اجراي اين دستورالعمل بر عهده مدير
بازرسي  فني مي باشد .
•    مدارك ذيربط :
۴-۱- استاندارد AWS D1.1
۴-۲- استاندارد ASME Sec V
۴-۳- استاندارد ASME Sec VIII
۴-۴- استاندارد ASME Sec IX
۴-۵- استاندارد API 5L
۴-۶- استاندارد API 1104
۴-۷- استاندارد ASME B 31.3

•    تعاريف :  ندارد (تعريف اصطلاحات بر طبق استاندارد)
•    كنترل مستندات :
۱-۶- تغييرات: براساس روش اجرايي کنترل مدارک
توجه: قسمتهاي بازنگري شده بصورت ايتاليك و داراي زير خط مشابه همين خط مي باشند كه نشانگر تغييرات انجام شده نسبت
به ويرايشهاي قبل مي باشد.
۲-۶- سوابق: كليه سوابق و فرمهاي اين روش اجرايي در پرونده مربوطه به مدت درج شده در ماتريس سوابق كيفي
نگهداري مي شود.
۳-۶- توزيع: اين روش اجرايي به تعداد مشخص شده در ماتريس مدارك و مستندات بصورت ديجيتالی/ سی دی توزيع
مي گردد و فقط يک نسخه چاپی اصلی در واحد تضمين کيفيت نگهداری می گردد .
•     پيوست :
ريپورت بازرسي چشمي VT

•    شرح كار:
۸-۱-تجهيزات و مواد مصرفي مورد نياز :
۸-۱-۱- تجهيزات اندازه گيری :
خط كش
گج حراراتي
گيج هاي بازرسي
كوليس
متر
ضخامت سنج
بروسكوپ
ميكرو متر

۸-۱-۲- مواد مصرفي :
متال ماركر
گچ حرارتي

۸-۱-۳- لوازم جانبي :
ذره بين
آينه بازرسي

۸-۲-تشريح روش بازرسي چشمی (VT)
۸-۲-۱- آماده‌سازي سطح :
سطح بايستي تميز گردد به گونه اي كه عاري از هر گونه گل جوش، رسوبات اكسيد جوش و يا  Spatter   ( جرقه ناشي از
جوش ) باشد.
۸-۲-۲- انجام بازرسي :
۴-۲-۱-ابتدا بايستي نور محيط جهت بازرسي مناسب باشد .
۴-۲-۲- كليه عيوب قابل ديد در جوش را  علامت زده و با توجه به استاندارد هايASME ، API،  AWSآنهارا بررسي
مي كنند .
۸-۲-۳-تفسير و تهيه گزارش :
گزارش بازرسي چشمي(VT) انجام شده توسط شخص داراي صلاحيت تنظيم  مي‌شود .